Przekaz 1% podatku: KRS 000 000 88 43 | Nr konta: 04 1240 4807 1111 0000 5531 4309

 

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, że decyzją Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPPK.09.01.00-IP.01-18-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - oś priorytetowa IX (Jakość edukacji i kompetencji w regionie), działanie 9.1 (Rozwój edukacji przedszkolnej) - otrzymało dofinansowanie i od dnia 1 sierpnia 2016 roku realizować będzie projekt pt. „Niepubliczne Przedszkole "Radość" w Dębicy - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

Projekt skierowany jest wyłącznie do dzieci:

- ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zgodnie z założeniami Projektu, są to osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie wg przyczyny niepełnosprawności tj.: upośledzenie umysłowe (01-U); choroby psychiczne (02-P); zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu (03-L); choroby narządu wzroku (04-O); upośledzenie narządu ruchu (05-R); epilepsja (06-E); choroby układu oddechowego i krążenia (07-S); choroby układu pokarmowego (08-T); choroby układu moczowo-płciowego (09-M); choroby neurologiczne (10-N); inne, w tym schorzenia endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne o odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego (11-I); całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) - aby spełnić to kryterium, wymagane jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności i potrzebie kształcenia specjalnego,

- w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie o systemie oświaty - wiek dziecka od 3 lat (od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata) do  końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym to dziecko kończy 8 lat,

- zamieszkujących powiat dębicki (województwo podkarpackie) - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Projekt zakłada powstanie niepublicznego przedszkola dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielenie uczestnikom wychowania przedszkolnego następującego wsparcia:

- otrzymanie tzw. "wyprawki dla przedszkolaka" - m.in.: (m.in. piżamę, pantofle, pampersy i inne, niezbędne do osobistego użytku)

- zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze - odbywać się będą w godzinach od 6:30 do 16:30 (od poniedziałku do piątku) w 2 grupach, liczących łącznie 5 dzieci:

- I grupa 2-3 dzieci (m.in. autyzm)

- II grupa 2-3 dzieci (pozostała niepełnosprawność).

Ostateczna ilość dzieci w grupie zależeć będzie od stopnia samodzielności dzieci, stopnia funkcjonowania psychofizycznego z założeniem, że po przeprowadzonej diagnozie adekwatnego poziomu funkcjonowania psychospołecznego, osoby z grupy I mogą również uczestniczyć w zajęciach grupy II (i odwrotnie).

- pełne wyżywienie podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne - (m.in. prozdrowotne, rehabilitacyjne) - czas trwania jednej jednostki zajęć specjalistycznych (dalej: J) będzie dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych Uczestnika Projektu, będzie pracą indywidualną i wynosić będzie dla dzieci w wieku: 3-4 lat do 15 minut; 5-6 lat do 30 minut; powyżej 7 roku życia do 45 minut), będą to:

- zajęcia rehabilitacji ruchowej: 5 razy w tygodniu po 1J x 4 tygodnie x 10 miesięcy - w sumie 200J na dziecko

- opieka psychologiczna: 3J miesięcznie na osobę x 10 miesięcy - w sumie 30J na dziecko

- dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie objęty 1J tygodniowo wsparcia specjalistycznego w postaci zajęć (zgodnie z posiadaną dysfunkcją), tj.: metodą „Dotyk i Komunikacja” M. Ch. Knill’ów, integracji sensorycznej, elementami stymulacji polisensorycznej w sali doświadczania świata - łącznie 4J x 10 miesięcy

- zajęcia muzykoterapii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej, arteterapii: 1J tygodniowo x 2 grupy x 4 tygodnie x 10 miesięcy

- zajęcia metodą „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne: raz na dwa tygodnie po 2J x 2 grupy x 10 miesięcy

- dodatkowe atrakcje w ramach integracji społecznej - wycieczka, wyjazd do teatru, pikniki integracyjne (św. Mikołaj, Dzień Dziecka)

Rekrutacja na rok przedszkolny 2016/2017 prowadzona będzie do 16.08.2016 roku do godziny 15:30 (decyduje data wpływu) - regulamin projektu, formularz rekrutacyjny i inne informacje związane z rekrutacją i realizowanym projekcie, dostępne są w biurze projektu tj. Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Kolejowa 30a, 39-200 Dębica oraz na niniejszej stronie internetowej (poniżej) - więcej informacji uzyskać można także drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszym projekcie - ilość miejsc ograniczona

Dokumenty projektu:

ankieta rekrutacyjna - aktywny plik DOC (uwaga - po otworzeniu pliku, aby stał się on aktywny, należy włączyć jego zawartość - kliknąć w odpowiedni przycisk)

regulamin projektu (rekrutacji) - plik PDF (uwaga - aby odczytać plik, należy mieć zainstalowany darmowy program do odczytu plików PDF np. Adobe Acrobat Reader)

W przypadku braku możliwości odczytania powyższych plików, prosimy o kontakt z naszym biurem - udzielimy wszelkiej pomocy/doradztwa co należy zrobić, aby prawidłowo je otworzyć.


Komunikat 01/08/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy informuje, że z dniem 18 sierpnia 2016 roku, nabór do niepublicznego przedszkola "Radość" w Dębicy, prowadzony będzie w tzw. "trybie otwartym" - oznacza to, że dokumenty rekrutacyjne do uczestniczenia w wychowaniu przedszkolnym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, można składać w każdej chwili do biura projektu (Centrum Obsługi Placówek Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy, ul. Kolejowa 30a, 39-200 Dębica).

Zgłoszenia w tym trybie przyjmowane będą do momentu osiągnięcia maksymalnej liczby osób, które można objąć wsparciem - o fakcie osiągnięcia tego limitu, poinformujemy stosownym komunikatem na naszej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie biura projektu z uwzględnieniem 7-mio dniowego terminu ostatecznego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy w trybie nie przyjmowania zgłoszeń, nastąpi rezygnacja w wychowaniu przedszkolnym któregoś z przedszkolaków, wówczas rekrutacja ponownie przejdzie w tzw. "tryb otwarty", do momentu osiągnięcia założonego limitu miejsc.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu osobistego bądź drogą telefoniczną pod numerem telefonu: (14) 681 16 14.

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość” w Dębicy


 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.